Verktøy IG-1: IBLs potensiale for å fylle læreplanens krav i matematikk

download_powerpoint

Dette verktøyet fremmer refleksjon over lærernes nåværende undervisningspraksis og analyserer hvilke tilnærminger som best kan møte dagens pedagogiske krav. Til å begynne med vurderer gruppen hva elevene lærer ved å delta i utforskningsoppgaver. De fortsetter med å finne ut hvor slik læring nevnes i deres læreplandokumenter, og å vurdere hvordan og når de kan legge inn slik læring i sin undervisning.

Mange lærere aner en spenning mellom å bruke utforskningsoppgaver og å dekke pensum. Tendensen er å prioritere innhold og begrepsutvikling på bekostning av å utvikle viktige prosessferdigheter. I mange land er det imidlertid slik at de ferdighetene som elevene lærer gjennom å engasjere seg i IBL blir mer eksplisitt verdsatt. I dette verktøyet vil lærerne diskutere dagens trender i matematikkutdanning i et internasjonalt og nasjonalt perspektiv, mens de reflekterer over de kunnskaper, ferdigheter og verdier det forventes at elevene skal tilegne seg gjennom matematikkopplæringen.

teamwork

Begynn med å spørre gruppen hva slags matematikk de tror elevene lærer ved å delta i utforskende læring. Sannsynligvis vil de fokusere på “kompetanser” eller “prosessferdigheter” som for eksempel de som er oppført i Eurydice-rapporten Matematikkutdannelse i Europa: Felles utfordringer og nasjonal politikk. Denne rapporten lister opp fem kompetanseområder:

  • mestre grunnleggende ferdigheter og prosedyrer
  • forstå matematiske begreper og prinsipper
  • anvende matematikk i sammenhenger fra det virkelige livet
  • kommunisere om matematikk
  • resonnere matematisk

teamwork

Be så lærerne om å arbeide i par. Gi hvert par tilgang til læreplanen som beskriver hva som skal undervises og læres. Be dem om å gå gjennom disse dokumentene for å finne ut hvilke av disse ferdighetene (eller lignende) som er identifisert i læreplanen og hvor det er beskrevet. Fortell dem at du vil ha dem til å tenke på hvordan og når de kan/bør undervise for å fremme disse kompetansene.

teamwork

Sett gruppen sammen igjen, og start en diskusjon om hvordan IBL kan begynne å ta opp læreplanens krav til matematikk.