Verktøy IJ-1: IBLs potensiale for å fylle læreplanens krav

download_powerpointDette verktøyet fremmer refleksjon over lærernes nåværende undervisningspraksis og analyserer hvilke tilnærminger som best kan møte dagens pedagogiske krav. Lærerne vil diskutere dagens trender i naturfagutdanning i et internasjonalt og nasjonalt perspektiv, mens de reflekterer over de kunnskaper, ferdigheter og verdier det forventes at elevene skal tilegne seg gjennom naturfagopplæringen.

Materiellet vil være:

Nøkkelspørsmål vil dreie seg om hvordan IBL forholder seg til deres spesielle læreplan for naturfag (inkludert i teksten)

fRrDyMsYvM9U0tKaWaloH6o0KzxtTRMzJVe38ITd-Ns

Eurydice rapporten “Developing key competences at school in Europe” (EACEA, 2012) viser at 19 europeiske land (eller regioner) har en nasjonal strategi for eksplisitt å fremme utviklingen av nøkkelkompetanse i naturfag.

Det innovative kunnskapskonseptet som er forbundet med definisjonen av nøkkelkompetanser omhandler elevenes kapasitet til å analysere, resonnere og kommunisere effektivt når de stilles overfor, løser og tolker problemer innenfor en rekke fagområder.

Ifølge TIMSS (Trends in Mathematics and Science Studies) 2011, utført av the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), søker naturfagopplæring med høy kvalitet å:

 • Tilføre kunnskap og forståelse for å forklare fenomener i hverdagslige og abstrakte sammenhenger
 • Tilføre forståelse av vitenskapelige prosesser og vise kunnskap om vitenskapelig utforskning

 

teamwork

Bruk informasjonen i rapportene fra Eurydice og TIMSS som grunnlag for en diskusjon om dagens trender innen naturfagopplæring. Still slike spørsmål som:

 • Hva betyr det å tilegne seg nøkkelkompetanser i naturfag? Hva bør en person med kompetanse i naturfag være i stand til å gjøre?
 • Hva er konsekvensene av en kompetanseorientert utdanning?
 • Hva slags læringssituasjoner eller sammenhenger utløser utvikling av kompetanse?

teamwork

Be lærerne om å arbeide i par for å gjennomgå standarder for naturfagopplæring i deres nasjonale læreplan og å identifisere de kunnskaper, ferdigheter og verdier som elevene bør tilegne seg gjennom opplæring i naturfag. Finnes det noen referanser til nøkkelkompetanse i naturfag? Hvordan blir det beskrevet?

Lærerne bør diskutere følgende spørsmål:

 1. Hvordan ser dine naturfagtimer på skolen ut?
 2. Hva gjør elevene dine vanligvis i løpet av naturfagtimene?
 3. Hvor ofte utfører elevene dine disse aktivitetene?
  • Stiller spørsmål og formulerer problemer
  • Søker etter informasjon og foreslår strategier for problemløsning
  • Forenkler situasjoner
  • Bruker kunnskap fra naturfag til å forklare hverdagslige situasjoner
  • Utformer og utfører eksperimenter
  • Drøfter resultater og alternative forklaringer
  • Trekker evidensbaserte konklusjoner
  • Bygger modeller
  • Kommuniserer resultater

 

nextsteps

Tenk på en leksjon du har planlagt å undervise i neste uke og vurder hva den krever av elevene. Etter leksjonen skal du tenke gjennom hvilke muligheter som oppstod for de aktivitetstyper som ble drøftet i denne sesjonen.