Verktøy IJ-3: IBLs potensiale for å fremme nøkkelkompetanse

download_powerpoint
Dette er en kort diskusjon i plenum om bruk av IBL i naturfagklasserommet

teamwork

Drøft følgende anbefaling fra rapporten “Science Education in Europe: Critical Reflections’ (Osborne og Dillon, 2008) og trekk noen konklusjoner når det gjelder undervisningspraksis.

“Hovedvekten i naturfag før elevene er 14 år bør være på engasjement. Dokumentasjonen tyder på at dette best oppnås gjennom muligheter for utvidet undersøkende arbeid og “hands-on”-eksperimentering, og ikke gjennom et press på å tilegne seg vedtatte begreper”.

Sammenlign utforskningsbasert læring ifølge definisjonen under med overføringspedagogikk med tanke på deres potensiale for å fremme problemløsningsferdigheter, kritisk tenkning og anvendelse av vitenskapelig kunnskap.

Per definisjon “er utforskning den tilsiktede prosessen med å diagnostisere problemer, evaluere [kritisere?] eksperimenter og skille mellom alternativer, planlegge undersøkelser, undersøke antagelser, søke etter informasjon, konstruere modeller, drøfte med fagfeller og danne sammenhengende argumenter” (Linn, Davis & Bell, 2004).

nextsteps

Tenk på en leksjon du har planlagt å undervise i neste uke og tenk gjennom:

  • hvilke undervisningstilnærminger du vil bruke
  • hvilken kompetanse elevene vil utvikle