Verktøy IH-3: Sammenligning av angrepsmåter

download_powerpoint

Når det undervises naturfag, blir elevene vanligvis forsynt med strukturerte oppgaver og får beskjed om nøyaktig hvilke teknikker de skal anvende. Elevene lærer ved å følge instruksjoner. Problemer og situasjoner som oppstår i det virkelige liv er vanligvis ikke slik. Snarere enn å være øvelser i bruk av en spesiell ferdighet eller et begrep, vil problemstillinger fra den virkelige verden kreve at elevene forenkler, modellerer situasjoner, velger egnet kunnskap og prosesser fra sin “verktøykasse” og tester om deres løsning er “god nok” for det aktuelle formålet. Det virker logisk at hvis elevene skal lære å bruke sine ferdigheter selvstendig senere i livet, vil de ha behov for noen anledninger til å arbeide med mindre strukturerte problemer i klasserommet.

teamwork

Be lærerne om å arbeide i grupper på to eller tre. Gi dem utdelingsarket som inneholder både strukturerte og ustrukturerte versjoner av to naturfagsoppgaver.

Be dem om å vurdere følgende spørsmål:

Hvilke avgjørelser har blitt overlatt til elevene?

 • Hvilken oppgave tror du kan bli oppfattet som mer utfordrende eller motiverende for elevene?
 • Hvilken oppgave fremmer studentenes selvstendighet og beslutningsevne?
 • Hvilke pedagogiske problemstillinger vil oppstå når du begynner å bruke denne type ustrukturerte problemer?

teamwork

Sett gruppen sammen og be hver av minigruppene om å dele sine tanker. Sett opp en liste over de punktene de nevner.

Noen problemstillinger som lærerne sannsynligvis vil trekke frem først er:

 • ustrukturerte oppgaver er vanskeligere
 • det er vanskeligere å planlegge en leksjon med disse oppgavene
 • elevene vet kanskje ikke engang hvordan de skal komme i gang med dem
 • elevene vil ikke nødvendigvis bruke det vi har lært dem
 • hvis vi tilbyr hjelp for raskt, vil elevene bare gjør det vi sier og ikke tenke selv
 • elevene vil anlegge et større mangfold av tilnærminger og løsninger
 • det kan være nødvendig å forsikre elevene om at det er helt i orden å prøve en annen tilnærming eller komme til en annen konklusjon.

Drøft hva slags strategier som kan brukes for å lede elevenes utforskning når det brukes ustrukturerte oppgaver. Disse kan omfatte:

 • Bruk stillas.
 • Spørsmålsstilling som fremmer resonnement.
 • Fremme konstruktive interaksjoner ved at elevene snakker sammen.
 • Bygge på elevenes forkunnskaper.
 • Betrakte feil svar og andre feil som muligheter for læring.
 • Bruke sine egne og kollegers vurderinger på en konstruktiv måte.

nextsteps

Lærerne bør prøve å fokusere på en strategi som har vært diskutert og planlegge å bruke den med en av klassene sine. De bør være klar til å rapportere tilbake på neste møte om hvordan dette fungerte med gruppen, og om det bidro til å veilede elevene i deres utforskning.