Verktøy IB-1: Undersøke fordelene med IBL

download_powerpoint

Dette er en diskusjonsaktivitet som undersøker to tilnærminger for å undervise innen det samme innholdsområdet. Den ene er basert på en IBL-tilnærming, den andre på mer tradisjonell tilnærming. Hensikten er å engasjere lærere med de læringsfordelene som kan støttes av IBL-tilnærmingen.

Den er særlig egnet for lærere i naturfag (selv om mange av temaene også gjelder for matematikk).

 

teamwork

Begynn med å diskutere med lærerne egenskapene for læringsmiljøer som bruker IBL-tilnærminger. Referer til “Verktøy IA1: “Karakterisere et IBL-klasserom” dersom dette er gjennomgått tidligere. Hvis ikke, presenter den generelt aksepterte betraktningen at man vil se alle disse elementene, eller deler av dem, i slike miljøer:

  • Utforskning ledet av elever
  • Håndtere ustrukturerte problemer
  • Begrepslæring gjennom IBL
  • Spørsmålsstilling som fremmer resonnement
  • Elever som samarbeider
  • Bygge på hva elevene allerede vet
  • Vurdere seg selv og sine medelever

teamwork

I lys av denne karakteristikken av IBL, be lærerne om å vurdere de to skjematiske tilnærmingene til å undervise om korrosjon av metaller som er beskrevet i utdelingsarket, og deretter å besvare spørsmålene i utdelingsarket.

teamwork

Diskuter resultatene fra vurderingen av de to forløpene med hele lærergruppen. I tillegg til kjennetegnene som er angitt, oppmuntre dem til å tenke på i hvor stor grad IBL-tilnærming kan bidra til å stimulere nysgjerrighet og tjene som et redskap for å undervise om hvordan forskere arbeider.

Utfordringene som er knyttet til sekvens 2 kan oppleves som å være for store for noen, selv om de kan se fordeler. I slike tilfeller kan du oppmuntre lærerne til først å tenke på hvordan de kan omforme sin praksis i små steg for å inkludere flere aspekter av IBL. Be dem om å vurdere leksjoner de skal undervise i nær fremtid og gjøre tilpasninger som legger til rette for mer utforskning. Der det er mulig, be alle lærere om å rapportere tilbake til gruppen om leksjoner der de har økt sin bruk av IBL-tilnærminger.