Verktøy IC-1: Identifisere og klassifisere barrierer og dilemmaer

download_powerpointDette er en kort diskusjonsaktivitet som trekker på forskningsresultater for å tenke på hva som kan stå i veien for å innføre utforskningstilnærminger. Den er egnet for lærere i matematikk og realfag.

Det er vanlig at lærere føler at selv om de kanskje har lyst til å innføre utforskningstilnærminger, står det hindringer i veien for å gjøre det. Begynn med å spørre dem om deres egne erfaringer (men pass på – du vil ikke at de skal bruke hele økten til å fremføre sine klager!).

teamwork

Drøft hvordan ordet ‘barriere’ antyder en hindring som ligger utenfor læreren, men at mange lærere også opplever interne barrierer. Gi lærerne artikkelen “Reforming Science Teaching: What Research says about Inquiry” (Anderson 2002), og be dem lese gjennom den. Legg vekt på dette sitatet fra side 7, og diskuter i fellesskap.

Anderson (2002) kaller disse interne barrierer for “dilemmaer “, og sier:

“Det er vanlig å snakke om barrierer eller hindringer som må overvinnes for at lærere skal tilegne seg en utforskende tilnærming til undervisningen. Dette har faktisk vært drøftet i litteraturen ganske lenge, et viktig eksempel er Welch, Klopfer, Aikenhead og Robinson (1981). Et annet ord som kan være til nytte, er dilemmaer. Barrierer og hindringer indikerer noe som ligger utenfor læreren, men mye av vanskelighetene ligger hos læreren selv, inkludert holdninger og verdier i forholdet til elever, undervisning og formålet med opplæringen. Lærere som vurderer nye tilnærminger til undervisning møter mange dilemmaer, og mange av disse har sin opprinnelse i lærerens overbevisning og verdianskuelse. Det er ikke uvanlig å tenke at det å lære seg å undervise gjennom utforskning er et spørsmål om å lære seg nye undervisningsferdigheter. Det er det, men det er også mye mer. Lærere stilles både overfor barrierer og dilemmaer.” (s. 7.)

Del dette sitatet.

teamwork

Be lærerne om å arbeide i par med å tenke på både barrierer og dilemmaer innenfor sin egen praksis. Be dem om å skrive ned sine svar på utdelingsarket.

teamwork

Når gruppen har fått anledning til å identifisere og bli enige om noen av barrierene og dilemmaene, sett dem sammen for å diskutere de barrierer og dilemmaer som Anderson (2002) identifiserte. Disse faller i tre hovedgrupper, hjelpsomt oppsummert av Barrow (2006) her:

1. Tekniske dilemmaer omfatter evnen til å lære konstruktivt, hvor mye man skal holde seg til læreboken, de utfordringene som oppstår ved nasjonale prøver, vanskelighetene med å gjennomføre gruppearbeid, utfordringene ved den nye lærerrollen som en tilrettelegger, utfordringen ved den nye elevrollen som en aktiv heller enn passiv kunnskapsmottaker og utilstrekkelig profesjonsutvikling.

2. Politiske dilemmaer (kortsiktige eller begrensede programmer for profesjonsutvikling, foreldres motstand mot at realfag blir undervist på en annen måte enn de selv opplevde, uløste konflikter blant realfagslærere om hva som skal undervises og hvordan, mangel på tilgjengelige ressurser og ulike synspunkter på feilslåtte forsøk) må tas opp på lokale og statlige nivåer på grunn av deres budsjettmessige betydning.

3. Kulturelle dilemmaer omfatter kvaliteten på lærebøker og hjelpemidler, synspunkter på formålene med vurdering og utsikten til forberedelser til neste realfagstime (s. 272).