Verktøy PDC-1: Mål og verdier

download_powerpoint

Dette verktøyet lar de enkelte lærere vurdere både sine egne og gruppens mål og verdier. Du vil bli bedt om å forklare de generelle målene for mascil for gruppen før du ber lærere svare individuelt på noen spørsmål fra en internasjonal undersøkelse som har blitt brukt i forskning innen profesjonsutvikling for lærere. Svarene på disse spørsmålene vil så stimulere til en gruppediskusjon.

teamwork Introduser mascils mål for utvikling av fellesskap for faglig læring ved hjelp av lysbilde 3 i den nedlastede powerpoint-presentasjonen

mascil-lærergrupper:

  • Er et arbeidsfellesskap
  • Møtes regelmessig over en lengre tid
  • Støtter deltagerne i deres utforskning av undervisningspraksis i klasserommet
  • Reflekterer over deres utforskning
  • Trekker på ressursene i mascils verktøykasse og klasseromsmateriell

 

Bruk lysbilde 4 til å presentere TALIS (OECDs internasjonale undersøkelse om undervisning og læring).

TALIS (OECDs internasjonale undersøkelse om undervisning og læring) spør lærere og skoler om deres arbeidsforhold og læringsmiljøer. Den dekker viktige temaer som lærerutdanning og profesjonsutvikling, hva slags vurdering og tilbakemelding lærerne får, skoleklimaet, skoleledelsen samt innretningen av lærernes undervisning og pedagogisk praksis.

Lysbilde 5 viser dimensjonene som undersøkelsen bruker for å kartlegge fellesskap for faglig læring og de spørsmålene som brukes. En seks-punkts skala (aldri, mindre enn én gang per år, én gang per år, 3-4 ganger per år, månedlig, ukentlig) brukes til å besvare hvert spørsmål.

I TALIS ble lærerne stilt seks spørsmål som kan antas å gjenspeile egenskapene ved fellesskap for faglig læring.

Dimensjon Lærerne blir spurt: Hvor ofte gjør du følgende på denne skolen?
Fokus på læring Sikrer at det brukes felles standarder i evalueringer for å vurdere elevenes fremgang.
Felles visjon
Deltar på personalmøter for å diskutere skolens visjon og oppdrag.
Refleksjon Deltar i faglige læringsaktiviteter (f.eks. tilsyn med lagarbeid).
Deprivatisering av praksis
Observerer andre læreres klasser og gir tilbakemelding
Samarbeids-aktiviteter Utveksler undervisningsmateriell med kolleger. Underviser i fellesskap som et lag i samme klasse.

teamwork

Be lærerne om å besvare hvert av spørsmålene fra undersøkelsen som ble brukt for å finne ut mer om fellesskap for faglig læring.

teamwork

Sammen med målene for mascil-lærergrupper (lysbilde 3) burde svarene på spørsmålene stimulere til diskusjon rundt spørsmålet “Hvilke utfordringer kan våre svar på TALIS-spørsmålene indikere at vil møte for å bli en mascil-lærergruppe eller et fellesskap for profesjonsutvikling? ” (Lysbilde 6)

Du kan finne beskrivelsen av resultatet fra TALIS nyttig for å stimulere diskusjonen: TALIS fant at “I mange land er grunnleggende former for samarbeid blant personalet vanlig, men deltakelse i reflekterende utforskning og deprivatisering, der lærerne samarbeider om kjernen i deres faglige aktiviteter, er mye mindre vanlig.” (Lysbilde 5)

Verktøyet “Samarbeide” gir en videre utdyping av de underliggende prinsippene som sikrer at utforskende lærergrupper arbeider effektivt med å støtte faglig læring.

Du kan finne mer informasjon om TALIS her.

Det fullstendige spørreskjemaet for lærerne finnes her.