Verktøy WC-2: Bruke oppgaver som knytter forbindelser til arbeidslivet

30mindownload_powerpoint

Dette verktøyet vil hjelpe lærerne til å utvikle en kritisk forståelse av fem oppgaver som knytter læring til arbeidslivet. Basert på sine egne diskusjoner vil lærerne utforske mulige effekter på læring ved bruk av disse oppgavene med en klasse, og vurdere hvordan de kan bruke en eller flere oppgaver som en del av sin egen undervisning. Verktøyet henger sammen med Verktøy WC-1, og bruker de samme oppgavene for diskusjon.

teamwork

Be lærerne om å arbeide parvis i ca. 20 minutter for å undersøke de viktigste funksjonene i hver oppgave mer detaljert, og reflektere over mulig innvirkning på læringen når de brukes i en klasseromssituasjon. Hvert par kan bes om å begynne med forskjellige oppgaver, slik at alle oppgavene blir dekket av minst ett par i løpet av tiden som er tilgjengelig. Lærerne må vurdere følgende spørsmål:

  • Krever oppgaven at elevene må innta en rolle eller bruke arbeidsmåter som er annerledes enn vanlig?
  • Hvilke kunnskaper, ferdigheter eller forståelse kan oppnås, enten matematisk, relatert til naturfag eller på annen måte, ved å bruke denne oppgaven?
  • På hvilke måter kan denne læringen være forskjellig fra læring som stimuleres av en mer konvensjonell skoleoppgave?
  • Vil oppgaven bidra til å motivere elevene eller stimulere elevenes utforskning på noen måte?

class

Sett gruppen sammen igjen for å gå gjennom de viktigste punktene fra deres diskusjoner. Sammenlign resultatene mellom oppgavene for å identifisere eventuelle forskjeller i selve læringen som kan skje når oppgavene brukes med en klasse.

nextsteps

Lærerne kan så velge en av oppgavene og prøve å bruke denne med en klasse, med eller uten tilpasning, og observere hvordan elevene reagerer. Etter leksjonen kan de bruke spørsmålene på utdelingsarket for personlig refleksjon og eventuell diskusjon i gruppen senere.

Hvorfor valgte du denne oppgaven for denne gruppen? Tilpasset du oppgaven på noen måte før du brukte den i klasserommet?

  • Virket arbeidsplasskonteksten forstyrrende på læringen av matematikk og/eller naturfag, eller var den til hjelp?
  • Førte oppgaven til læring som var nøye avstemt med læreplanens forventninger? Om noen, hva var eventuelt forskjellene?
  • Virket oppgaven motiverende for elevene? Hvilke elever? Hvorfor?
  • Stimulerte oppgaven elevenes utforskning?